صفحه اصلی / کارنامه های کنکور / کارنامه های رشته انسانی / نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۲ )

نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۲ )

نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۲ )Reviewed by مدیر on Jun 2Rating:
رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳ رتبه کشوری : ۱۶
حقوق -دانشگاه تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۸۲٫۷۸
عربی۷۶۸
معارف۸۹٫۴۹
زبان۶۵٫۴۷
ریاضی۵۵۶
اقتصاد۱۰۰۱۰
ادبیات تخصصی۸۵٫۶۹
عربی تخصصی۹۳٫۴۹
تاریخ وجغرافیا۸۷٫۸۹
علوم اجتماعی۸۶٫۷۹
فلسفه ومنطق۴۶٫۷۵
روانشناسی۷۵۸

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۱۹۴
علوم اقتصادی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۰۴
عربی۴۶٫۷۵
معارف۸۴۸
زبان۳۳٫۴۳
ریاضی۵۳٫۴۵
اقتصاد۱۰۰۱۰
ادبیات تخصصی۷۲٫۳۷
عربی تخصصی۵۶٫۷۶
تاریخ وجغرافیا۴۵٫۶۵
علوم اجتماعی۸۰۸
فلسفه ومنطق۲۶٫۷۳
روانشناسی۸۰۸

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۹۸ رتبه کشوری : ۳۴۰
حقوق -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۶۱٫۴۶
عربی۷۸٫۷۸
معارف۶۸۷
زبان۲۴۲
ریاضی۵۳٫۴۵
اقتصاد۵۱٫۲۵
ادبیات تخصصی۸۳٫۴۸
عربی تخصصی۶۶٫۷۷
تاریخ وجغرافیا۵۳٫۴۵
علوم اجتماعی۶۸٫۴۷
فلسفه ومنطق۲۸۳
روانشناسی۸۶٫۷۹

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۰۱ رتبه کشوری : ۶۳۴
علوم تربیتی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /یزد-تربیت معلم-بومی استان یزد
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۴۴
عربی۶۹٫۴۷
معارف۷۶۸
زبان۱۶۲
ریاضی۴۶٫۷۵
اقتصاد۷۷٫۸۸
ادبیات تخصصی۵۱٫۲۵
عربی تخصصی۶۵۶
تاریخ وجغرافیا۲۸٫۹۳
علوم اجتماعی۶۶٫۷۷
فلسفه ومنطق۲۰۲
روانشناسی۴۶٫۷۵

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۹۹ رتبه کشوری : ۱۴۳۱
علوم اجتماعی -دانشگاه تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۳۶۴
عربی۵۶۶
معارف۵۶۶
زبان۳۸٫۷۴
ریاضی۱۳٫۴۱
اقتصاد۵۷٫۸۶
ادبیات تخصصی۴۷٫۸۵
عربی تخصصی۷۶٫۷۸
تاریخ وجغرافیا۲۴٫۵۲
علوم اجتماعی۴۶٫۷۵
فلسفه ومنطق۱۷٫۴۲
روانشناسی۵۶٫۷۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۰۰۰ رتبه کشوری : ۲۷۴۲
علوم اقتصادی -دانشگاه شهیدچمران -اهواز-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۳۳٫۴۳
عربی۳۰٫۷۳
معارف۴۰۴
زبان۴۱
ریاضی۱۳٫۴۱
اقتصاد۵۵٫۶۶
ادبیات تخصصی۲۶٫۷۳
عربی تخصصی۲۱٫۷۲
تاریخ وجغرافیا۶۱٫۲۶
علوم اجتماعی۵۱٫۷۵
فلسفه ومنطق۱۲۱
روانشناسی۵۶٫۷۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۲۶۶
علوم تربیتی -دانشگاه کاشان-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۲٫۷۴
عربی۲۶٫۷۳
معارف۴۶٫۷۵
زبان۰۱
ریاضی۳۰۳
اقتصاد۵۱٫۲۵
ادبیات تخصصی۱۸٫۹۲
عربی تخصصی۲۸٫۴۳
تاریخ وجغرافیا۱۵٫۶۲
علوم اجتماعی۱۶٫۷۲
فلسفه ومنطق۱۴٫۷۱
روانشناسی۴۳٫۴۴

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۰۰۵ رتبه کشوری : ۱۳۱۲۳
علوم اجتماعی -دانشگاه یزد-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۱۴٫۷۱
عربی۲۶٫۷۳
معارف۴۴۴
زبان۶٫۷۱
ریاضی۳٫۴۱
اقتصاد۴۸٫۹۵
ادبیات تخصصی۷٫۸۱
عربی تخصصی۲۱٫۷۲
تاریخ وجغرافیا۸٫۹۱
علوم اجتماعی۴۶٫۷۵
فلسفه ومنطق-۶٫۶
روانشناسی۳۰۳

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۵ رتبه کشوری : ۲۶۳۵۵
علوم تربیتی -دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه-تربیت معلم-بومی آذربایجان غربی
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۱۶۲
عربی-۱٫۳۱
معارف۱۷٫۴۲
زبان۲۶٫۷۳
ریاضی۱۶٫۷۲
اقتصاد۳۷٫۸۴
ادبیات تخصصی۱۰۱
عربی تخصصی۰۱
تاریخ وجغرافیا۷٫۸۱
علوم اجتماعی۲۰۲
فلسفه ومنطق۴۱
روانشناسی۲۵۲

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۰۰۱۶ رتبه کشوری : ۵۳۳۱۷
حقوق -دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکززرین شهر-پیام نور
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۱۷٫۴۲
عربی۰۱
معارف۳۰٫۷۳
زبان-۶٫۶
ریاضی۰۱
اقتصاد۴۶٫۷۵
ادبیات تخصصی۸٫۹۱
عربی تخصصی۰۱
تاریخ وجغرافیا۸٫۹۱
علوم اجتماعی۱
فلسفه ومنطق۸۱
روانشناسی۱۰۱

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۰۰۹۹ رتبه کشوری : ۱۳۶۳۷۱
علوم اجتماعی -دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان غربی -مرکزارومیه-پیام نور
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۰۱
عربی۴۱
معارف۱۶۲
زبان-۱٫۳۱
ریاضی۳٫۴۱
اقتصاد۰۱
ادبیات تخصصی-۷٫۷
عربی تخصصی-۶٫۶
تاریخ وجغرافیا۵٫۶۱
علوم اجتماعی۰۱
فلسفه ومنطق-۱٫۳۱
روانشناسی-۳٫۳۱

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۷۶۴۰۱ رتبه کشوری : ۲۱۶۱۱۵
مدیریت بازرگانی -دانشگاه پیام نوراستان بوشهر-واحدجم-پیام نور
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی-۲٫۶۱
عربی-۹٫۳
معارف-۶٫۶
زبان۲٫۷۱
ریاضی-۱٫۶۱
اقتصاد-۴٫۴۱
ادبیات تخصصی۳٫۴۱
عربی تخصصی-۱۳٫۳
تاریخ وجغرافیا۴٫۵۱
علوم اجتماعی۱
فلسفه ومنطق-۱٫۳۱
روانشناسی-۳٫۳۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – چگونگی برگزاری کنکور ۹۴

شیمی صد

درباره مدیر

این مطالب را نیز ببینید!

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور های 95

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور های ۹۵ اعلام شد + تغییرات مهم

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور های ۹۵ اعلام شد + تغییرات مهمReviewed by on …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *