تبلیغات
رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۳ رتبه کشوری : ۲۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۸۲٫۷ ۸
زبان عربي ۸۴ ۸
فرهنگ و معارف اسلامي ۹۴٫۷ ۹
زبان خارجي ۷۸٫۷ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۲٫۹ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۸۸
زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۹٫۴ ۷
زبان عربي ۷۲ ۷
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۰٫۷ ۷
زبان خارجي ۹۰٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۵۴ رتبه کشوری : ۲۶۳
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۲٫۴ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۲۵ رتبه کشوری : ۳۹۱
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۷۶ ۸
زبان عربي ۸۰ ۸
فرهنگ و معارف اسلامي ۸۴ ۸
زبان خارجي ۸۴ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶۷٫۷ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۰۳ رتبه کشوری : ۹۱۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
زبان عربي ۶۱٫۴ ۶
فرهنگ و معارف اسلامي ۸۵٫۴ ۹
زبان خارجي ۸۹٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶۳٫۴ ۶

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۳۰ رتبه کشوری : ۱۹۴۶
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۸ رتبه کشوری : ۴۰۷۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس کرج
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۷۱٫۵ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۴۹۰۲ رتبه کشوری : ۱۱۱۸۰
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۲۶٫۷ ۳
زبان عربي ۳۲ ۳
فرهنگ و معارف اسلامي ۴۵٫۴ ۵
زبان خارجي ۶۶٫۷ ۷
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۳۵٫۸ ۴

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۲ رتبه کشوری : ۲۶۷۹۹
اموزش زبان انگليسي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل رضوان
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۲۵٫۴ ۳
زبان عربي ۴۱٫۴ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۲۶٫۷ ۳
زبان خارجي ۴۸ ۵
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۱۹٫۶ ۲

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۰۰ رتبه کشوری : ۶۶۴۲۸
كارداني مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۱۵٫۳ ۲

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۶۹۲۵ رتبه کشوری : ۹۷۸۳۶
اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵٫۴ ۱
زبان عربي ۱٫۴ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۵٫۴ ۱
زبان خارجي
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني -۱٫۴ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته زبان

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳ رتبه کشوری : ۱۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۲٫۴ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۵ رتبه کشوری : ۱۷۷
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
زبان عربي ۸۶٫۷ ۹
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۴٫۷ ۷
زبان خارجي ۸۰ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۱ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۱۱ رتبه کشوری : ۳۱۲
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۴٫۷ ۵
زبان عربي ۶۸ ۷
فرهنگ و معارف اسلامي ۹۴٫۷ ۹
زبان خارجي ۹۴٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶۹٫۱ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۳ رتبه کشوری : ۵۴۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۴٫۷ ۵
زبان عربي ۳۷٫۴ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۱۸٫۷ ۲
زبان خارجي ۸۹٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۹۰٫۵ ۹

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۲۹ رتبه کشوری : ۱۴۲۱
مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۷۶ ۸
زبان عربي ۳۰٫۷ ۳
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۸ ۷
زبان خارجي ۹۴٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۵۸٫۶ ۶

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۰۵ رتبه کشوری : ۲۷۲۰
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۴ ۶
زبان عربي ۴۱٫۴ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۸ ۷
زبان خارجي ۸۵٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۴۵٫۸ ۵

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۸ رتبه کشوری : ۵۲۷۲
اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۴٫۷ ۵
زبان عربي ۶۲٫۷ ۶
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۱٫۴ ۶
زبان خارجي ۷۸٫۷ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۳۸٫۱ ۴

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۰۰۴ رتبه کشوری : ۱۲۵۲۷
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۴۲٫۷ ۴
زبان عربي ۳۸٫۷ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۳۶ ۴
زبان خارجي ۴۴ ۴
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۳۴٫۸ ۳

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۶ رتبه کشوری : ۲۴۴۳۱
زبان چيني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۵٫۳ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۷۰ رتبه کشوری : ۴۸۵۱۵
مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۲۸ ۳
زبان عربي ۲۴ ۲
فرهنگ و معارف اسلامي ۳۷٫۴ ۴
زبان خارجي ۱٫۴ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶٫۲ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳۸۸۷۷ رتبه کشوری : ۹۷۶۴۷
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزدماوند-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني -۳٫۸ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته زبان

تبلیغات
رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳۶ رتبه کشوری : ۷۵۳
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس کرج
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۶٫۷ ۷
زبان عربي ۳۲ ۳
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۳٫۴ ۷
زبان خارجي ۹۰٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۷۲٫۹ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۹۰ رتبه کشوری : ۱۳۵۳
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي استان اردبيل
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۸ ۷
زبان عربي ۸۱٫۴ ۸
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۸ ۷
زبان خارجي ۸۹٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۲۲ ۲

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۶۰ رتبه کشوری : ۲۰۰۵
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۴۱٫۴ ۴
زبان عربي ۴۲٫۷ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۶٫۷ ۷
زبان خارجي ۸۴ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۷۳٫۴ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۴۲۳ رتبه کشوری : ۳۹۸۱
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۵٫۴ ۷
زبان عربي ۴۲٫۷ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۲ ۷
زبان خارجي ۶۸ ۷
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۴۵٫۳ ۵

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۱۳ رتبه کشوری : ۷۸۹۲
اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۲۹٫۱ ۳

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۹۱۳ رتبه کشوری : ۱۲۸۱۱
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
زبان عربي ۴۰ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۵۳٫۴ ۵
زبان خارجي ۴۸ ۵
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶٫۷ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۲۰۶ رتبه کشوری : ۲۶۶۳۳
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۱۱ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۹۹۹۰ رتبه کشوری : ۴۳۳۱۸
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزمشكين شهر-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۷٫۴ ۶
زبان عربي ۵٫۴ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۲۲٫۷ ۲
زبان خارجي ۴۱٫۴ ۴
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸٫۶ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۷۹۰ رتبه کشوری : ۷۴۳۳۸
اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۱۴٫۷ ۱
زبان عربي -۱٫۳ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۱۳٫۴ ۱
زبان خارجي ۳۴٫۷ ۳
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۴٫۳ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳۰۲۰۲ رتبه کشوری : ۹۸۸۴۸
اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي -۲٫۶ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۴ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني -۴٫۷ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته زبان

تبلیغاتتبلیغات