تبلیغات
رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳۶ رتبه کشوری : ۷۵۳
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس کرج
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۶٫۷ ۷
زبان عربي ۳۲ ۳
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۳٫۴ ۷
زبان خارجي ۹۰٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۷۲٫۹ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۹۰ رتبه کشوری : ۱۳۵۳
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي استان اردبيل
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۸ ۷
زبان عربي ۸۱٫۴ ۸
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۸ ۷
زبان خارجي ۸۹٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۲۲ ۲

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۶۰ رتبه کشوری : ۲۰۰۵
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۴۱٫۴ ۴
زبان عربي ۴۲٫۷ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۶٫۷ ۷
زبان خارجي ۸۴ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۷۳٫۴ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۴۲۳ رتبه کشوری : ۳۹۸۱
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۵٫۴ ۷
زبان عربي ۴۲٫۷ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۲ ۷
زبان خارجي ۶۸ ۷
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۴۵٫۳ ۵

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۱۳ رتبه کشوری : ۷۸۹۲
اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۲۹٫۱ ۳

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۹۱۳ رتبه کشوری : ۱۲۸۱۱
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
زبان عربي ۴۰ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۵۳٫۴ ۵
زبان خارجي ۴۸ ۵
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶٫۷ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۲۰۶ رتبه کشوری : ۲۶۶۳۳
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۱۱ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۹۹۹۰ رتبه کشوری : ۴۳۳۱۸
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزمشكين شهر-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۷٫۴ ۶
زبان عربي ۵٫۴ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۲۲٫۷ ۲
زبان خارجي ۴۱٫۴ ۴
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸٫۶ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۷۹۰ رتبه کشوری : ۷۴۳۳۸
اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۱۴٫۷ ۱
زبان عربي -۱٫۳ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۱۳٫۴ ۱
زبان خارجي ۳۴٫۷ ۳
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۴٫۳ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳۰۲۰۲ رتبه کشوری : ۹۸۸۴۸
اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي -۲٫۶ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۴ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني -۴٫۷ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته زبان

تبلیغاتتبلیغات