تبلیغات
رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳ رتبه کشوری : ۱۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۲٫۴ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۵ رتبه کشوری : ۱۷۷
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
زبان عربي ۸۶٫۷ ۹
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۴٫۷ ۷
زبان خارجي ۸۰ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۱ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۱۱ رتبه کشوری : ۳۱۲
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۴٫۷ ۵
زبان عربي ۶۸ ۷
فرهنگ و معارف اسلامي ۹۴٫۷ ۹
زبان خارجي ۹۴٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶۹٫۱ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۳ رتبه کشوری : ۵۴۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۴٫۷ ۵
زبان عربي ۳۷٫۴ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۱۸٫۷ ۲
زبان خارجي ۸۹٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۹۰٫۵ ۹

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۲۹ رتبه کشوری : ۱۴۲۱
مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۷۶ ۸
زبان عربي ۳۰٫۷ ۳
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۸ ۷
زبان خارجي ۹۴٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۵۸٫۶ ۶

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۰۵ رتبه کشوری : ۲۷۲۰
تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي البرز
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۴ ۶
زبان عربي ۴۱٫۴ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۸ ۷
زبان خارجي ۸۵٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۴۵٫۸ ۵

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۸ رتبه کشوری : ۵۲۷۲
اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵۴٫۷ ۵
زبان عربي ۶۲٫۷ ۶
فرهنگ و معارف اسلامي ۶۱٫۴ ۶
زبان خارجي ۷۸٫۷ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۳۸٫۱ ۴

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۰۰۴ رتبه کشوری : ۱۲۵۲۷
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۴۲٫۷ ۴
زبان عربي ۳۸٫۷ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۳۶ ۴
زبان خارجي ۴۴ ۴
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۳۴٫۸ ۳

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۶ رتبه کشوری : ۲۴۴۳۱
زبان چيني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۵٫۳ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۷۰ رتبه کشوری : ۴۸۵۱۵
مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۲۸ ۳
زبان عربي ۲۴ ۲
فرهنگ و معارف اسلامي ۳۷٫۴ ۴
زبان خارجي ۱٫۴ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶٫۲ ۱

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۳۸۸۷۷ رتبه کشوری : ۹۷۶۴۷
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزدماوند-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني -۳٫۸ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته زبان

تبلیغاتتبلیغات