تبلیغات
رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۳ رتبه کشوری : ۲۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۸۲٫۷ ۸
زبان عربي ۸۴ ۸
فرهنگ و معارف اسلامي ۹۴٫۷ ۹
زبان خارجي ۷۸٫۷ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۲٫۹ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۸۸
زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۹٫۴ ۷
زبان عربي ۷۲ ۷
فرهنگ و معارف اسلامي ۷۰٫۷ ۷
زبان خارجي ۹۰٫۷ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۵۴ رتبه کشوری : ۲۶۳
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۲٫۴ ۸

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۲۵ رتبه کشوری : ۳۹۱
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۷۶ ۸
زبان عربي ۸۰ ۸
فرهنگ و معارف اسلامي ۸۴ ۸
زبان خارجي ۸۴ ۸
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶۷٫۷ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۵۰۳ رتبه کشوری : ۹۱۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
زبان عربي ۶۱٫۴ ۶
فرهنگ و معارف اسلامي ۸۵٫۴ ۹
زبان خارجي ۸۹٫۴ ۹
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۶۳٫۴ ۶

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۳۰ رتبه کشوری : ۱۹۴۶
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۸ رتبه کشوری : ۴۰۷۲
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس کرج
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۷۱٫۵ ۷

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۴۹۰۲ رتبه کشوری : ۱۱۱۸۰
مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۲۶٫۷ ۳
زبان عربي ۳۲ ۳
فرهنگ و معارف اسلامي ۴۵٫۴ ۵
زبان خارجي ۶۶٫۷ ۷
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۳۵٫۸ ۴

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۲ رتبه کشوری : ۲۶۷۹۹
اموزش زبان انگليسي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل رضوان
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۲۵٫۴ ۳
زبان عربي ۴۱٫۴ ۴
فرهنگ و معارف اسلامي ۲۶٫۷ ۳
زبان خارجي ۴۸ ۵
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۱۹٫۶ ۲

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۰۰۰۰ رتبه کشوری : ۶۶۴۲۸
كارداني مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۰ ۱
زبان عربي ۰ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۰ ۱
زبان خارجي ۰ ۱
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني ۱۵٫۳ ۲

 

رشته : زبان رتبه در منطقه : ۲۶۹۲۵ رتبه کشوری : ۹۷۸۳۶
اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
زبان و ادبيات فارسي ۵٫۴ ۱
زبان عربي ۱٫۴ ۱
فرهنگ و معارف اسلامي ۵٫۴ ۱
زبان خارجي
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني -۱٫۴ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته زبان

تبلیغاتتبلیغات