تبلیغات
رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۸مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۵٫۴ ۹
عربي ۸۹٫۴ ۹
معارف ۷۳٫۴ ۷
زبان ۸۹٫۴ ۹
رياضيات ۸۳٫۱ ۸
فيزيك ۸۲٫۳ ۸
شيمي ۷۵٫۳ ۸

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۱۵۴
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۶ ۴
عربي ۶۵٫۴ ۷
معارف ۶۵٫۴ ۷
زبان ۷۳٫۴ ۷
رياضيات ۷۷ ۸
فيزيك ۹۱٫۹ ۹
شيمي ۵۰٫۵ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰ رتبه کشوری : ۲۹۸
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۲ ۷
عربي ۹۰٫۷ ۹
معارف ۸۱٫۴ ۸
زبان ۶۵٫۴ ۷
رياضيات ۵۱٫۶ ۵
فيزيك ۶۸٫۲ ۷
شيمي ۴۸٫۶ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰ رتبه کشوری : ۵۸۱
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۲ ۷
عربي ۴۹٫۴ ۵
معارف ۶۹٫۴ ۷
زبان ۶۴ ۶
رياضيات ۶۱٫۹ ۶
فيزيك ۷۶٫۳ ۸
شيمي ۲۸٫۶ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۱۴۶۲
مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۴ ۴
عربي ۵۳٫۴ ۵
معارف ۶۴ ۶
زبان ۵۰٫۷ ۵
رياضيات ۴۶٫۱ ۵
فيزيك ۷۱٫۲ ۷
شيمي ۵۵٫۳ ۶

 

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۲۸۴۸
مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۶٫۷ ۵
عربي ۵۴٫۷ ۵
معارف ۶۶٫۷ ۷
زبان ۴۴ ۴
رياضيات ۳۱ ۳
فيزيك ۴۸٫۹ ۵
شيمي ۵۲٫۴ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۵۹۳
مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۷٫۴ ۶
عربي ۴۴ ۴
معارف ۶۵٫۴ ۷
زبان ۱۸٫۷ ۲
رياضيات ۲۳٫۱ ۲
فيزيك ۳۷٫۸ ۴
شيمي ۲۴٫۸ ۲

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۶ رتبه کشوری : ۱۳۳۳۸
مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۱٫۴ ۴
عربي ۳۰٫۷ ۳
معارف ۴۰ ۴
زبان ۴۵٫۴ ۵
رياضيات ۱۷ ۲
فيزيك ۳۴٫۱ ۳
شيمي ۱۹٫۱ ۲

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۸ رتبه کشوری : ۲۵۶۲۸
مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۴٫۷ ۳
عربي ۱۶ ۲
معارف ۶۰ ۶
زبان ۲۶٫۷ ۳
رياضيات ۹٫۷ ۱
فيزيك ۱۵٫۶ ۲
شيمي ۱۸٫۱ ۲

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۱۲ رتبه کشوری : ۴۸۹۱۰
مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۱٫۴ ۴
عربي ۱۴٫۷ ۱
معارف ۱۷٫۴ ۲
زبان ۲۲٫۷ ۲
رياضيات ۷٫۹ ۱
فيزيك ۲٫۳ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۰۶ رتبه کشوری : ۱۱۷۰۲۷
مهندسي صنايع -دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزهمدان-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۰ ۱
عربي ۱۰٫۷ ۱
معارف ۱۳٫۴ ۱
زبان ۹٫۴ ۱
رياضيات -۲٫۴ ۱
فيزيك ۶٫۷ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۸۲۹۲۴ رتبه کشوری : ۱۹۰۷۷۴
مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۰ ۱
عربي ۰ ۱
معارف ۱٫۴ ۱
زبان -۲٫۶ ۱
رياضيات -۱٫۸ ۱
فيزيك -۴٫۴ ۱
شيمي -۷٫۶

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته ریاضی

تبلیغاتتبلیغات