تبلیغات

دانلود آزمون ۲۴ اردیبهشت سنجش پیش سال ۹۵ گروه آزمایشی زبان

دانلود آزمون ۲۴ اردیبهشت سنجش پیش سال ۹۵

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنین.

[av_button label=’کلیک کنید’ link=’manually,http://konkuredu.ir/wp-content/uploads/2016/05/pish-zaban.pdf’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۳
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۹۴٫۷ ۹
عربي ۱۰۰ ۱۰
معارف ۸۴ ۸
زبان ۹۴٫۷ ۹
زمين شناسي ۶۵٫۴ ۷
رياضيات ۹۵٫۶ ۱۰
زيست شناسي ۹۴٫۷ ۹
فيزيك ۱۰۰ ۱۰
شيمي ۸۵٫۸ ۹

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۱۲۴
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۸٫۷ ۸
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۶۸ ۷
زبان ۸۹٫۴ ۹
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۷۵٫۶ ۸
زيست شناسي ۷۸٫۷ ۸
فيزيك ۹۵٫۶ ۱۰
شيمي ۷۴٫۳ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۱ رتبه کشوری : ۲۵۱
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۹٫۴ ۷
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۸۴ ۸
زبان ۵۴٫۷ ۵
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۵۶٫۷ ۶
زيست شناسي ۷۹٫۴ ۸
فيزيك ۸۳٫۴ ۸
شيمي ۷۳٫۴ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۲۰۰ رتبه کشوری : ۴۹۳
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۴٫۷ ۷
عربي ۸۲٫۷ ۸
معارف ۵۲ ۵
زبان ۸۱٫۴ ۸
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۶۶٫۷ ۷
زيست شناسي ۷۰٫۷ ۷
فيزيك ۹۳٫۴ ۹
شيمي ۶۳٫۹ ۶

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۱۲۷۵
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۴ ۶
عربي ۶۸ ۷
معارف ۶۴ ۶
زبان ۸۴ ۸
زمين شناسي ۸ ۱
رياضيات ۷۳٫۴ ۷
زيست شناسي ۶۱٫۴ ۶
فيزيك ۶۶٫۷ ۷
شيمي ۵۶٫۲ ۶

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۲۶۸۴
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۸٫۷ ۶
عربي ۷۰٫۷ ۷
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۵۲ ۵
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۲۵٫۶ ۳
زيست شناسي ۷۰ ۷
فيزيك ۵۸٫۹ ۶
شيمي ۵۹٫۱ ۶

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۲۰۰۱ رتبه کشوری : ۶۰۲۸
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۹٫۴ ۵
عربي ۷۴٫۷ ۷
معارف ۵۸٫۷ ۶
زبان ۷۴٫۷ ۷
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۱۸٫۹ ۲
زيست شناسي ۵۸٫۷ ۶
فيزيك ۵۴٫۵ ۵
شيمي ۴۹٫۶ ۵

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۰ رتبه کشوری : ۱۶۸۵۲
مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۲ ۳
عربي ۵۳٫۴ ۵
معارف ۶۹٫۴ ۷
زبان ۳۴٫۷ ۳
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۳۲٫۳ ۳
زيست شناسي ۴۰٫۷ ۴
فيزيك ۵۰ ۵
شيمي ۳۴٫۳ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۶ رتبه کشوری : ۳۶۸۵۵
اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۱٫۴ ۲
عربي ۲۱٫۴ ۲
معارف ۴۸ ۵
زبان ۱۰٫۷ ۱
زمين شناسي ۴ ۱
رياضيات ۳٫۴ ۱
زيست شناسي ۲۴ ۲
فيزيك ۲۰ ۲
شيمي ۲۹٫۶ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۱۷ رتبه کشوری : ۲۶۷۹۷۹
مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۶٫۷ ۳
عربي ۲۲٫۷ ۲
معارف ۲۰ ۲
زبان ۰ ۱
زمين شناسي ۱٫۴ ۱
رياضيات -۱٫۱ ۱
زيست شناسي -۴٫۶ ۱
فيزيك ۲٫۳ ۱
شيمي -۰٫۹ ۱

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۷۳۳۳۲ رتبه کشوری : ۴۴۲۴۴۵
زيست شناسي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزمرند-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۱٫۴ ۱
عربي ۰ ۱
معارف ۰ ۱
زبان -۵٫۳
زمين شناسي ۱
رياضيات -۲٫۲ ۱
زيست شناسي -۲٫۶ ۱
فيزيك -۲٫۲ ۱
شيمي -۷٫۶
تبلیغات
رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۱
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۹٫۴ ۹
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۹۴٫۷ ۹
زبان ۸۹٫۴ ۹
زمين شناسي ۶۴ ۶
رياضيات ۸۶٫۷ ۹
زيست شناسي ۱۰۰ ۱۰
فيزيك ۹۵٫۶ ۱۰
شيمي ۹۷٫۲ ۱۰

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۹۷
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۹۰٫۷ ۹
عربي ۱۰۰ ۱۰
معارف ۶۸ ۷
زبان ۹۴٫۷ ۹
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۷۲٫۳ ۷
زيست شناسي ۸۳٫۴ ۸
فيزيك ۸۶٫۷ ۹
شيمي ۷۶٫۲ ۸

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۹۸ رتبه کشوری : ۱۹۷
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۱٫۴ ۸
عربي ۶۹٫۴ ۷
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۹۰٫۷ ۹
زمين شناسي ۴ ۱
رياضيات ۵۵٫۶ ۶
زيست شناسي ۸۱٫۴ ۸
فيزيك ۹۲٫۳ ۹
شيمي ۸۲٫۹ ۸

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۲۰۰ رتبه کشوری : ۴۱۰
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۳٫۴ ۷
عربي ۸۴ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۳۴٫۷ ۳
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۶۵٫۶ ۷
زيست شناسي ۷۶ ۸
فيزيك ۷۶٫۷ ۸
شيمي ۷۳٫۴ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۱ رتبه کشوری : ۱۰۷۳
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۴ ۶
عربي ۸۰ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۵۸٫۷ ۶
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۸۰ ۸
زيست شناسي ۵۹٫۴ ۶
فيزيك ۷۰ ۷
شيمي ۶۸٫۶ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۲۰۹۴
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
عربي ۸۶٫۷ ۹
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۸۴ ۸
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۴۳٫۴ ۴
زيست شناسي ۶۱٫۴ ۶
فيزيك ۷۲٫۳ ۷
شيمي ۴۷٫۷ ۵

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۹۹۷ رتبه کشوری : ۴۱۵۷
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۱٫۴ ۶
عربي ۷۸٫۷ ۸
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۳۴٫۷ ۳
زمين شناسي ۴ ۱
رياضيات ۲۶٫۷ ۳
زيست شناسي ۶۵٫۴ ۷
فيزيك ۶۸٫۹ ۷
شيمي ۴۹٫۶ ۵

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۸ رتبه کشوری : ۱۰۴۲۶
اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۶ ۶
عربي ۵۶ ۶
معارف ۴۵٫۴ ۵
زبان ۵۶ ۶
زمين شناسي ۶٫۷ ۱
رياضيات ۲۶٫۷ ۳
زيست شناسي ۵۶ ۶
فيزيك ۵۰ ۵
شيمي ۳۱٫۵ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۹ رتبه کشوری : ۲۱۱۱۸
علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۶ ۴
عربي ۳۰٫۷ ۳
معارف ۴۸ ۵
زبان ۲۱٫۴ ۲
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۴۵٫۶ ۵
زيست شناسي ۴۲ ۴
فيزيك ۳۸٫۹ ۴
شيمي ۲۵٫۸ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۱۲ رتبه کشوری : ۱۱۱۹۸۸
مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۵٫۴ ۳
عربي ۲۲٫۷ ۲
معارف ۳۷٫۴ ۴
زبان ۱۸٫۷ ۲
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۰ ۱
زيست شناسي ۶٫۷ ۱
فيزيك ۰ ۱
شيمي ۸٫۶ ۱

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۳۵ رتبه کشوری : ۲۳۴۰۳۶
مديريت بازرگاني -دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزخمين-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۲ ۳
عربي ۵٫۴ ۱
معارف ۶٫۷ ۱
زبان ۰ ۱
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۰ ۱
زيست شناسي ۵٫۴ ۱
فيزيك ۳٫۴ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – چگونگی برگزاری کنکور ۹۴

رشته تجربی: جهت دانلود یا مشاهده نمونه کارنامه های رشته تجربی
که شامل ۱۶ کارنامه انتخاب شده
از رتبه های ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ در منطقه ۳ است اینجا کلیک کنید

7426_925دانلود نمونه کارنامه های رشته تجربی

 

48-tajrobi11

 

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های کنکور سراسری

تبلیغاتتبلیغات