تبلیغات
رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۱
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۹٫۴ ۹
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۹۴٫۷ ۹
زبان ۸۹٫۴ ۹
زمين شناسي ۶۴ ۶
رياضيات ۸۶٫۷ ۹
زيست شناسي ۱۰۰ ۱۰
فيزيك ۹۵٫۶ ۱۰
شيمي ۹۷٫۲ ۱۰

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۹۷
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۹۰٫۷ ۹
عربي ۱۰۰ ۱۰
معارف ۶۸ ۷
زبان ۹۴٫۷ ۹
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۷۲٫۳ ۷
زيست شناسي ۸۳٫۴ ۸
فيزيك ۸۶٫۷ ۹
شيمي ۷۶٫۲ ۸

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۹۸ رتبه کشوری : ۱۹۷
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۱٫۴ ۸
عربي ۶۹٫۴ ۷
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۹۰٫۷ ۹
زمين شناسي ۴ ۱
رياضيات ۵۵٫۶ ۶
زيست شناسي ۸۱٫۴ ۸
فيزيك ۹۲٫۳ ۹
شيمي ۸۲٫۹ ۸

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۲۰۰ رتبه کشوری : ۴۱۰
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۳٫۴ ۷
عربي ۸۴ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۳۴٫۷ ۳
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۶۵٫۶ ۷
زيست شناسي ۷۶ ۸
فيزيك ۷۶٫۷ ۸
شيمي ۷۳٫۴ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۱ رتبه کشوری : ۱۰۷۳
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۴ ۶
عربي ۸۰ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۵۸٫۷ ۶
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۸۰ ۸
زيست شناسي ۵۹٫۴ ۶
فيزيك ۷۰ ۷
شيمي ۶۸٫۶ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۲۰۹۴
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۲٫۷ ۶
عربي ۸۶٫۷ ۹
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۸۴ ۸
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۴۳٫۴ ۴
زيست شناسي ۶۱٫۴ ۶
فيزيك ۷۲٫۳ ۷
شيمي ۴۷٫۷ ۵

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۹۹۷ رتبه کشوری : ۴۱۵۷
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۱٫۴ ۶
عربي ۷۸٫۷ ۸
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۳۴٫۷ ۳
زمين شناسي ۴ ۱
رياضيات ۲۶٫۷ ۳
زيست شناسي ۶۵٫۴ ۷
فيزيك ۶۸٫۹ ۷
شيمي ۴۹٫۶ ۵

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۸ رتبه کشوری : ۱۰۴۲۶
اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۶ ۶
عربي ۵۶ ۶
معارف ۴۵٫۴ ۵
زبان ۵۶ ۶
زمين شناسي ۶٫۷ ۱
رياضيات ۲۶٫۷ ۳
زيست شناسي ۵۶ ۶
فيزيك ۵۰ ۵
شيمي ۳۱٫۵ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۹ رتبه کشوری : ۲۱۱۱۸
علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۶ ۴
عربي ۳۰٫۷ ۳
معارف ۴۸ ۵
زبان ۲۱٫۴ ۲
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۴۵٫۶ ۵
زيست شناسي ۴۲ ۴
فيزيك ۳۸٫۹ ۴
شيمي ۲۵٫۸ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۱۲ رتبه کشوری : ۱۱۱۹۸۸
مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۵٫۴ ۳
عربي ۲۲٫۷ ۲
معارف ۳۷٫۴ ۴
زبان ۱۸٫۷ ۲
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۰ ۱
زيست شناسي ۶٫۷ ۱
فيزيك ۰ ۱
شيمي ۸٫۶ ۱

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۳۵ رتبه کشوری : ۲۳۴۰۳۶
مديريت بازرگاني -دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزخمين-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۲ ۳
عربي ۵٫۴ ۱
معارف ۶٫۷ ۱
زبان ۰ ۱
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۰ ۱
زيست شناسي ۵٫۴ ۱
فيزيك ۳٫۴ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – چگونگی برگزاری کنکور ۹۴

تبلیغاتتبلیغات