تبلیغات
رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۳
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۹۴٫۷ ۹
عربي ۱۰۰ ۱۰
معارف ۸۴ ۸
زبان ۹۴٫۷ ۹
زمين شناسي ۶۵٫۴ ۷
رياضيات ۹۵٫۶ ۱۰
زيست شناسي ۹۴٫۷ ۹
فيزيك ۱۰۰ ۱۰
شيمي ۸۵٫۸ ۹

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۱۲۴
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۸٫۷ ۸
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۶۸ ۷
زبان ۸۹٫۴ ۹
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۷۵٫۶ ۸
زيست شناسي ۷۸٫۷ ۸
فيزيك ۹۵٫۶ ۱۰
شيمي ۷۴٫۳ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۱ رتبه کشوری : ۲۵۱
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۹٫۴ ۷
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۸۴ ۸
زبان ۵۴٫۷ ۵
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۵۶٫۷ ۶
زيست شناسي ۷۹٫۴ ۸
فيزيك ۸۳٫۴ ۸
شيمي ۷۳٫۴ ۷

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۲۰۰ رتبه کشوری : ۴۹۳
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۴٫۷ ۷
عربي ۸۲٫۷ ۸
معارف ۵۲ ۵
زبان ۸۱٫۴ ۸
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۶۶٫۷ ۷
زيست شناسي ۷۰٫۷ ۷
فيزيك ۹۳٫۴ ۹
شيمي ۶۳٫۹ ۶

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۱۲۷۵
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۴ ۶
عربي ۶۸ ۷
معارف ۶۴ ۶
زبان ۸۴ ۸
زمين شناسي ۸ ۱
رياضيات ۷۳٫۴ ۷
زيست شناسي ۶۱٫۴ ۶
فيزيك ۶۶٫۷ ۷
شيمي ۵۶٫۲ ۶

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۲۶۸۴
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۸٫۷ ۶
عربي ۷۰٫۷ ۷
معارف ۶۲٫۷ ۶
زبان ۵۲ ۵
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۲۵٫۶ ۳
زيست شناسي ۷۰ ۷
فيزيك ۵۸٫۹ ۶
شيمي ۵۹٫۱ ۶

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۲۰۰۱ رتبه کشوری : ۶۰۲۸
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۹٫۴ ۵
عربي ۷۴٫۷ ۷
معارف ۵۸٫۷ ۶
زبان ۷۴٫۷ ۷
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۱۸٫۹ ۲
زيست شناسي ۵۸٫۷ ۶
فيزيك ۵۴٫۵ ۵
شيمي ۴۹٫۶ ۵

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۰ رتبه کشوری : ۱۶۸۵۲
مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۲ ۳
عربي ۵۳٫۴ ۵
معارف ۶۹٫۴ ۷
زبان ۳۴٫۷ ۳
زمين شناسي ۰ ۱
رياضيات ۳۲٫۳ ۳
زيست شناسي ۴۰٫۷ ۴
فيزيك ۵۰ ۵
شيمي ۳۴٫۳ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۶ رتبه کشوری : ۳۶۸۵۵
اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۱٫۴ ۲
عربي ۲۱٫۴ ۲
معارف ۴۸ ۵
زبان ۱۰٫۷ ۱
زمين شناسي ۴ ۱
رياضيات ۳٫۴ ۱
زيست شناسي ۲۴ ۲
فيزيك ۲۰ ۲
شيمي ۲۹٫۶ ۳

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۵۰۰۱۷ رتبه کشوری : ۲۶۷۹۷۹
مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۶٫۷ ۳
عربي ۲۲٫۷ ۲
معارف ۲۰ ۲
زبان ۰ ۱
زمين شناسي ۱٫۴ ۱
رياضيات -۱٫۱ ۱
زيست شناسي -۴٫۶ ۱
فيزيك ۲٫۳ ۱
شيمي -۰٫۹ ۱

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : ۷۳۳۳۲ رتبه کشوری : ۴۴۲۴۴۵
زيست شناسي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزمرند-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۱٫۴ ۱
عربي ۰ ۱
معارف ۰ ۱
زبان -۵٫۳
زمين شناسي ۱
رياضيات -۲٫۲ ۱
زيست شناسي -۲٫۶ ۱
فيزيك -۲٫۲ ۱
شيمي -۷٫۶
تبلیغاتتبلیغات