تبلیغات
رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲ رتبه کشوری : ۲
روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۴٫۷ ۷
عربي ۹۰٫۷ ۹
معارف ۸۴ ۸
زبان ۸۴ ۸
رياضي ۹۳٫۴ ۹
اقتصاد ۸۴٫۵ ۸
ادبيات تخصصي ۹۵٫۶ ۱۰
عربي تخصصي ۹۳٫۴ ۹
تاريخ وجغرافيا ۹۱٫۲ ۹
علوم اجتماعي ۶۶٫۷ ۷
فلسفه ومنطق ۵۶ ۶
روانشناسي ۴۸٫۴ ۵

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۶۲
حقوق -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۳٫۴ ۷
عربي ۶۶٫۷ ۷
معارف ۷۷٫۴ ۸
زبان ۶۲٫۷ ۶
رياضي ۴۸٫۴ ۵
اقتصاد ۸۶٫۷ ۹
ادبيات تخصصي ۷۱٫۲ ۷
عربي تخصصي ۹۵ ۱۰
تاريخ وجغرافيا ۵۴٫۵ ۵
علوم اجتماعي ۶۶٫۷ ۷
فلسفه ومنطق ۴۵٫۴ ۵
روانشناسي ۷۱٫۷ ۷

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۰۱ رتبه کشوری : ۱۳۴
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۴ ۶
عربي ۸۴ ۸
معارف ۷۸٫۷ ۸
زبان ۸۵٫۴ ۹
رياضي ۵۸٫۴ ۶
اقتصاد ۹۱٫۲ ۹
ادبيات تخصصي ۶۴٫۵ ۶
عربي تخصصي ۸۰ ۸
تاريخ وجغرافيا ۳۶٫۷ ۴
علوم اجتماعي ۷۳٫۴ ۷
فلسفه ومنطق ۵۲ ۵
روانشناسي ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۹۷ رتبه کشوری : ۳۰۴
حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۸ ۵
عربي ۶۵٫۴ ۷
معارف ۶۹٫۴ ۷
زبان ۴۰ ۴
رياضي ۴۰ ۴
اقتصاد ۱۰۰ ۱۰
ادبيات تخصصي ۶۲٫۳ ۶
عربي تخصصي ۵۸٫۴ ۶
تاريخ وجغرافيا ۲۵٫۶ ۳
علوم اجتماعي ۷۵ ۸
فلسفه ومنطق ۴۴ ۴
روانشناسي ۷۰ ۷

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۹۶۲
علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۶٫۷ ۵
عربي ۸۶٫۷ ۹
معارف ۸۲٫۷ ۸
زبان ۵۲ ۵
رياضي ۴۸٫۴ ۵
اقتصاد ۶۶٫۷ ۷
ادبيات تخصصي ۵۱٫۲ ۵
عربي تخصصي ۸۳٫۴ ۸
تاريخ وجغرافيا ۱۸٫۹ ۲
علوم اجتماعي ۴۱٫۷ ۴
فلسفه ومنطق ۹٫۴ ۱
روانشناسي ۴۳٫۴ ۴

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۰۰۰ رتبه کشوری : ۲۱۹۲
زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۰ ۴
عربي ۴۲٫۷ ۴
معارف ۵۸٫۷ ۶
زبان ۶۲٫۷ ۶
رياضي ۳۱٫۷ ۳
اقتصاد ۶۲٫۳ ۶
ادبيات تخصصي ۴۶٫۷ ۵
عربي تخصصي ۳۱٫۷ ۳
تاريخ وجغرافيا ۸٫۹ ۱
علوم اجتماعي ۳۳٫۴ ۳
فلسفه ومنطق ۲۶٫۷ ۳
روانشناسي ۲۳٫۴ ۲

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۰۸۷
علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۸٫۷ ۴
عربي ۱۴٫۷ ۱
معارف ۴۶٫۷ ۵
زبان ۱۷٫۴ ۲
رياضي ۱۰ ۱
اقتصاد ۶۲٫۳ ۶
ادبيات تخصصي ۲۷٫۸ ۳
عربي تخصصي ۳۱٫۷ ۳
تاريخ وجغرافيا ۲۷٫۸ ۳
علوم اجتماعي ۵۶٫۷ ۶
فلسفه ومنطق ۹٫۴ ۱
روانشناسي ۲۸٫۴ ۳

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۴۹۹۶ رتبه کشوری : ۱۶۷۸۹
زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۰٫۷ ۳
عربي ۱۳٫۴ ۱
معارف ۳۴٫۷ ۳
زبان ۰ ۱
رياضي ۲۳٫۴ ۲
اقتصاد ۲۰ ۲
ادبيات تخصصي ۱۳٫۴ ۱
عربي تخصصي ۱۵ ۲
تاريخ وجغرافيا ۱۴٫۵ ۱
علوم اجتماعي ۵ ۱
فلسفه ومنطق ۱۳٫۴ ۱
روانشناسي ۵۳٫۴ ۵

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۹۹۸۴ رتبه کشوری : ۴۱۱۸۹
زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-شبانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۹٫۴ ۱
عربي ۱۷٫۴ ۲
معارف ۱۰٫۷ ۱
زبان ۲٫۷ ۱
رياضي -۱٫۶ ۱
اقتصاد ۲۲٫۳ ۲
ادبيات تخصصي ۶٫۷ ۱
عربي تخصصي ۱۰ ۱
تاريخ وجغرافيا ۶٫۷ ۱
علوم اجتماعي ۳٫۴ ۱
فلسفه ومنطق ۹٫۴ ۱
روانشناسي ۶۳٫۴ ۶

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۳۳۹۳۸ رتبه کشوری : ۲۱۴۱۴۷
الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزحسن اباد-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴ ۱
عربي -۱٫۳ ۱
معارف -۱٫۳ ۱
زبان ۴ ۱
رياضي -۱۳٫۳
اقتصاد ۱۱٫۲ ۱
ادبيات تخصصي -۱۵٫۵
عربي تخصصي ۱۳٫۴ ۱
تاريخ وجغرافيا ۲٫۳ ۱
علوم اجتماعي -۲۶٫۶
فلسفه ومنطق -۱٫۳ ۱
روانشناسي ۰ ۱
رشته : انساني رتبه در منطقه : ۳ رتبه کشوری : ۱۶
حقوق -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۲٫۷ ۸
عربي ۷۶ ۸
معارف ۸۹٫۴ ۹
زبان ۶۵٫۴ ۷
رياضي ۵۵ ۶
اقتصاد ۱۰۰ ۱۰
ادبيات تخصصي ۸۵٫۶ ۹
عربي تخصصي ۹۳٫۴ ۹
تاريخ وجغرافيا ۸۷٫۸ ۹
علوم اجتماعي ۸۶٫۷ ۹
فلسفه ومنطق ۴۶٫۷ ۵
روانشناسي ۷۵ ۸

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۱۹۴
علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۰ ۴
عربي ۴۶٫۷ ۵
معارف ۸۴ ۸
زبان ۳۳٫۴ ۳
رياضي ۵۳٫۴ ۵
اقتصاد ۱۰۰ ۱۰
ادبيات تخصصي ۷۲٫۳ ۷
عربي تخصصي ۵۶٫۷ ۶
تاريخ وجغرافيا ۴۵٫۶ ۵
علوم اجتماعي ۸۰ ۸
فلسفه ومنطق ۲۶٫۷ ۳
روانشناسي ۸۰ ۸

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۹۸ رتبه کشوری : ۳۴۰
حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۱٫۴ ۶
عربي ۷۸٫۷ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۲۴ ۲
رياضي ۵۳٫۴ ۵
اقتصاد ۵۱٫۲ ۵
ادبيات تخصصي ۸۳٫۴ ۸
عربي تخصصي ۶۶٫۷ ۷
تاريخ وجغرافيا ۵۳٫۴ ۵
علوم اجتماعي ۶۸٫۴ ۷
فلسفه ومنطق ۲۸ ۳
روانشناسي ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲۰۱ رتبه کشوری : ۶۳۴
علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۴ ۴
عربي ۶۹٫۴ ۷
معارف ۷۶ ۸
زبان ۱۶ ۲
رياضي ۴۶٫۷ ۵
اقتصاد ۷۷٫۸ ۸
ادبيات تخصصي ۵۱٫۲ ۵
عربي تخصصي ۶۵ ۶
تاريخ وجغرافيا ۲۸٫۹ ۳
علوم اجتماعي ۶۶٫۷ ۷
فلسفه ومنطق ۲۰ ۲
روانشناسي ۴۶٫۷ ۵

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۴۹۹ رتبه کشوری : ۱۴۳۱
علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۶ ۴
عربي ۵۶ ۶
معارف ۵۶ ۶
زبان ۳۸٫۷ ۴
رياضي ۱۳٫۴ ۱
اقتصاد ۵۷٫۸ ۶
ادبيات تخصصي ۴۷٫۸ ۵
عربي تخصصي ۷۶٫۷ ۸
تاريخ وجغرافيا ۲۴٫۵ ۲
علوم اجتماعي ۴۶٫۷ ۵
فلسفه ومنطق ۱۷٫۴ ۲
روانشناسي ۵۶٫۷ ۶

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۰۰۰ رتبه کشوری : ۲۷۴۲
علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۳٫۴ ۳
عربي ۳۰٫۷ ۳
معارف ۴۰ ۴
زبان ۴ ۱
رياضي ۱۳٫۴ ۱
اقتصاد ۵۵٫۶ ۶
ادبيات تخصصي ۲۶٫۷ ۳
عربي تخصصي ۲۱٫۷ ۲
تاريخ وجغرافيا ۶۱٫۲ ۶
علوم اجتماعي ۵۱٫۷ ۵
فلسفه ومنطق ۱۲ ۱
روانشناسي ۵۶٫۷ ۶

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۲۶۶
علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۲٫۷ ۴
عربي ۲۶٫۷ ۳
معارف ۴۶٫۷ ۵
زبان ۰ ۱
رياضي ۳۰ ۳
اقتصاد ۵۱٫۲ ۵
ادبيات تخصصي ۱۸٫۹ ۲
عربي تخصصي ۲۸٫۴ ۳
تاريخ وجغرافيا ۱۵٫۶ ۲
علوم اجتماعي ۱۶٫۷ ۲
فلسفه ومنطق ۱۴٫۷ ۱
روانشناسي ۴۳٫۴ ۴

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰۰۵ رتبه کشوری : ۱۳۱۲۳
علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۱۴٫۷ ۱
عربي ۲۶٫۷ ۳
معارف ۴۴ ۴
زبان ۶٫۷ ۱
رياضي ۳٫۴ ۱
اقتصاد ۴۸٫۹ ۵
ادبيات تخصصي ۷٫۸ ۱
عربي تخصصي ۲۱٫۷ ۲
تاريخ وجغرافيا ۸٫۹ ۱
علوم اجتماعي ۴۶٫۷ ۵
فلسفه ومنطق -۶٫۶
روانشناسي ۳۰ ۳

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۵ رتبه کشوری : ۲۶۳۵۵
علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم-بومي آذربايجان غربي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۱۶ ۲
عربي -۱٫۳ ۱
معارف ۱۷٫۴ ۲
زبان ۲۶٫۷ ۳
رياضي ۱۶٫۷ ۲
اقتصاد ۳۷٫۸ ۴
ادبيات تخصصي ۱۰ ۱
عربي تخصصي ۰ ۱
تاريخ وجغرافيا ۷٫۸ ۱
علوم اجتماعي ۲۰ ۲
فلسفه ومنطق ۴ ۱
روانشناسي ۲۵ ۲

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲۰۰۱۶ رتبه کشوری : ۵۳۳۱۷
حقوق -دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركززرين شهر-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۱۷٫۴ ۲
عربي ۰ ۱
معارف ۳۰٫۷ ۳
زبان -۶٫۶
رياضي ۰ ۱
اقتصاد ۴۶٫۷ ۵
ادبيات تخصصي ۸٫۹ ۱
عربي تخصصي ۰ ۱
تاريخ وجغرافيا ۸٫۹ ۱
علوم اجتماعي ۱
فلسفه ومنطق ۸ ۱
روانشناسي ۱۰ ۱

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰۰۹۹ رتبه کشوری : ۱۳۶۳۷۱
علوم اجتماعي -دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزاروميه-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۰ ۱
عربي ۴ ۱
معارف ۱۶ ۲
زبان -۱٫۳ ۱
رياضي ۳٫۴ ۱
اقتصاد ۰ ۱
ادبيات تخصصي -۷٫۷
عربي تخصصي -۶٫۶
تاريخ وجغرافيا ۵٫۶ ۱
علوم اجتماعي ۰ ۱
فلسفه ومنطق -۱٫۳ ۱
روانشناسي -۳٫۳ ۱

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۷۶۴۰۱ رتبه کشوری : ۲۱۶۱۱۵
مديريت بازرگاني -دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحدجم-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي -۲٫۶ ۱
عربي -۹٫۳
معارف -۶٫۶
زبان ۲٫۷ ۱
رياضي -۱٫۶ ۱
اقتصاد -۴٫۴ ۱
ادبيات تخصصي ۳٫۴ ۱
عربي تخصصي -۱۳٫۳
تاريخ وجغرافيا ۴٫۵ ۱
علوم اجتماعي ۱
فلسفه ومنطق -۱٫۳ ۱
روانشناسي -۳٫۳ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – چگونگی برگزاری کنکور ۹۴

تبلیغات

رشته انسانی : جهت دانلود یا مشاهده نمونه کارنامه های رشته انسانی
که شامل ۱۶ کارنامه انتخاب شده
از رتبه های ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ در منطقه ۳ است اینجا کلیک کنید

7426_925دانلود نمونه کارنامه های رشته انسانی

48-tajrobi11

 

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های کنکور سراسری سال ۹۳ رشته انسانی 

تبلیغاتتبلیغات