تبلیغات
رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲ رتبه کشوری : ۲
روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۴٫۷ ۷
عربي ۹۰٫۷ ۹
معارف ۸۴ ۸
زبان ۸۴ ۸
رياضي ۹۳٫۴ ۹
اقتصاد ۸۴٫۵ ۸
ادبيات تخصصي ۹۵٫۶ ۱۰
عربي تخصصي ۹۳٫۴ ۹
تاريخ وجغرافيا ۹۱٫۲ ۹
علوم اجتماعي ۶۶٫۷ ۷
فلسفه ومنطق ۵۶ ۶
روانشناسي ۴۸٫۴ ۵

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۶۲
حقوق -دانشگاه تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۳٫۴ ۷
عربي ۶۶٫۷ ۷
معارف ۷۷٫۴ ۸
زبان ۶۲٫۷ ۶
رياضي ۴۸٫۴ ۵
اقتصاد ۸۶٫۷ ۹
ادبيات تخصصي ۷۱٫۲ ۷
عربي تخصصي ۹۵ ۱۰
تاريخ وجغرافيا ۵۴٫۵ ۵
علوم اجتماعي ۶۶٫۷ ۷
فلسفه ومنطق ۴۵٫۴ ۵
روانشناسي ۷۱٫۷ ۷

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۰۱ رتبه کشوری : ۱۳۴
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۴ ۶
عربي ۸۴ ۸
معارف ۷۸٫۷ ۸
زبان ۸۵٫۴ ۹
رياضي ۵۸٫۴ ۶
اقتصاد ۹۱٫۲ ۹
ادبيات تخصصي ۶۴٫۵ ۶
عربي تخصصي ۸۰ ۸
تاريخ وجغرافيا ۳۶٫۷ ۴
علوم اجتماعي ۷۳٫۴ ۷
فلسفه ومنطق ۵۲ ۵
روانشناسي ۸۶٫۷ ۹

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۹۷ رتبه کشوری : ۳۰۴
حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۸ ۵
عربي ۶۵٫۴ ۷
معارف ۶۹٫۴ ۷
زبان ۴۰ ۴
رياضي ۴۰ ۴
اقتصاد ۱۰۰ ۱۰
ادبيات تخصصي ۶۲٫۳ ۶
عربي تخصصي ۵۸٫۴ ۶
تاريخ وجغرافيا ۲۵٫۶ ۳
علوم اجتماعي ۷۵ ۸
فلسفه ومنطق ۴۴ ۴
روانشناسي ۷۰ ۷

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۹۶۲
علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۶٫۷ ۵
عربي ۸۶٫۷ ۹
معارف ۸۲٫۷ ۸
زبان ۵۲ ۵
رياضي ۴۸٫۴ ۵
اقتصاد ۶۶٫۷ ۷
ادبيات تخصصي ۵۱٫۲ ۵
عربي تخصصي ۸۳٫۴ ۸
تاريخ وجغرافيا ۱۸٫۹ ۲
علوم اجتماعي ۴۱٫۷ ۴
فلسفه ومنطق ۹٫۴ ۱
روانشناسي ۴۳٫۴ ۴

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۱۰۰۰ رتبه کشوری : ۲۱۹۲
زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۰ ۴
عربي ۴۲٫۷ ۴
معارف ۵۸٫۷ ۶
زبان ۶۲٫۷ ۶
رياضي ۳۱٫۷ ۳
اقتصاد ۶۲٫۳ ۶
ادبيات تخصصي ۴۶٫۷ ۵
عربي تخصصي ۳۱٫۷ ۳
تاريخ وجغرافيا ۸٫۹ ۱
علوم اجتماعي ۳۳٫۴ ۳
فلسفه ومنطق ۲۶٫۷ ۳
روانشناسي ۲۳٫۴ ۲

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۰۸۷
علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۸٫۷ ۴
عربي ۱۴٫۷ ۱
معارف ۴۶٫۷ ۵
زبان ۱۷٫۴ ۲
رياضي ۱۰ ۱
اقتصاد ۶۲٫۳ ۶
ادبيات تخصصي ۲۷٫۸ ۳
عربي تخصصي ۳۱٫۷ ۳
تاريخ وجغرافيا ۲۷٫۸ ۳
علوم اجتماعي ۵۶٫۷ ۶
فلسفه ومنطق ۹٫۴ ۱
روانشناسي ۲۸٫۴ ۳

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۴۹۹۶ رتبه کشوری : ۱۶۷۸۹
زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۰٫۷ ۳
عربي ۱۳٫۴ ۱
معارف ۳۴٫۷ ۳
زبان ۰ ۱
رياضي ۲۳٫۴ ۲
اقتصاد ۲۰ ۲
ادبيات تخصصي ۱۳٫۴ ۱
عربي تخصصي ۱۵ ۲
تاريخ وجغرافيا ۱۴٫۵ ۱
علوم اجتماعي ۵ ۱
فلسفه ومنطق ۱۳٫۴ ۱
روانشناسي ۵۳٫۴ ۵

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۹۹۸۴ رتبه کشوری : ۴۱۱۸۹
زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-شبانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۹٫۴ ۱
عربي ۱۷٫۴ ۲
معارف ۱۰٫۷ ۱
زبان ۲٫۷ ۱
رياضي -۱٫۶ ۱
اقتصاد ۲۲٫۳ ۲
ادبيات تخصصي ۶٫۷ ۱
عربي تخصصي ۱۰ ۱
تاريخ وجغرافيا ۶٫۷ ۱
علوم اجتماعي ۳٫۴ ۱
فلسفه ومنطق ۹٫۴ ۱
روانشناسي ۶۳٫۴ ۶

 

رشته : انساني رتبه در منطقه : ۳۳۹۳۸ رتبه کشوری : ۲۱۴۱۴۷
الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزحسن اباد-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴ ۱
عربي -۱٫۳ ۱
معارف -۱٫۳ ۱
زبان ۴ ۱
رياضي -۱۳٫۳
اقتصاد ۱۱٫۲ ۱
ادبيات تخصصي -۱۵٫۵
عربي تخصصي ۱۳٫۴ ۱
تاريخ وجغرافيا ۲٫۳ ۱
علوم اجتماعي -۲۶٫۶
فلسفه ومنطق -۱٫۳ ۱
روانشناسي ۰ ۱
تبلیغاتتبلیغات